Misja i Wizja

WIZJA


Stały rozwój i podążanie za potrzebami społeczności lokalnej.

Stworzenie przestrzeni do dialogu i zmiany społecznej poprzez działania

sprzyjające rozwojowi jednostki, poznania własnego potencjalu, pracy

nad sobą , wzmacniania komptenecji społecznych i obywatelskich,

z poszanowaniem praw innych jednostek i grup społecznych.


MISJA


Chcemy mieć wpływ na to ,co dzieje się wokół nas. Łaczy nas idea

budowania społeczeństwa obywatelskiego, a więc takiego, w którym

obywatele sami potrafią organizować się wokół spraw dla nich ważnych.

Chcemy promować zdrowy styl życia, prowadzic akcje na rzecz

przeciwdziałania dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu.


CELE STRATEGICZNE


1.Budowa otwartego, opartego na wiedzy społeczeństwa

obywatelskiego.


2.Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód

obywatelskich.


3.Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i dyskryminacji

zwłaszcza z powodu płci, narodowości, rasy, religii, orientacji

seksualnej lub poglądów politycznych.


4.Wszechstronna edukacja na rzecz rozwoju demokracji, wspólnot

i społeczności lokalnych, promowanie współdziałania z samorządem

lokalnym,


5.Promowanie i organizacja wolontariatu.


6.Promowanie zdrowego stylu życia.


7.Podniesienie społecznego poziomu świadomości ekologicznej oraz

ochrony dziedzictwa kulturowego